خدمات ما

برنامه ریزی

برنامه ریزی و امکانسنجی طرح ها و پروژه های مختلف در سطوح خرد و کلان.

طراحی

طراحی پروژه های مختلف در سطوح پایه و تفصیلی حسب تخصص های شرکت.

نظارت

نظارت بر اجرای طرحهای در دست انجام اعم از نظارت عالیه و مقیم به منظور حصول اطمینان از کیفیت خدمات اجرایی.

مدیریت طرح

مدیریت و هماهنگی طرحها و پروژه ها با یکپارچگی خدمات ارایه شده توسط مشاوران و پیمانکاران آن پروژه.

مدیریت اجرا

مدیریت بر خدمات اجرایی متنوع ارایه شده در یک پروژه به نمایندگی از کارفرمای پروژه.