طراحی ایستگاههای خط 10 متروی تهران

ابلاغ قرارداد طراحی 6 ایستگاه در بخش غربی خط 10 متروی تهران