پروژه های جاری

پروژه های مترو و قطارشهری

الف- ایستگاه های مترو

  • مطالعات مرحله اول و پایانه در ۸ ایستگاه خط B   شهر قم: مشارکت با پردیسان سازه.
  • مطالعات مرحله دوم در 6 ایستگاه خط 10 متروی تهران: ایستگاههای کاشان، ساحل، ایرانمال، چهارباغ، پژوهش و اردستانی

 

ب- تونل ها و سه راهی مترو

  • طراحی و نظارت شفت ورود ناوگان خط 2 کرج شامل طراحی مراحل اول و دوم سازه نگهبان و سازه اصلی .
  • طراحی بخش دوم تونل های توسعه شرقی خط 4 متروی تهران ( شمال ایستگاه V3 تا قبل از ایستگاه Z4-2)- شامل طراحی تفصیلی رمپهای دسترسی و طراحی مراحله دوم سازه نگهبان و سازه اصلی، مطالعات نشست و مطالعات زهکشی تونلهای اصلی به طول تقریبی 5 کیلومتر مسیر؛ طراحی مرحله دوم روسازی مسیر توسعه شرقی خط 4 به طول 11 کیلومتر.
  • نظارت و نظارت عالیه مسیر توسعه شرقی خط 4 متروی تهران شامل نظارت و نظارت عالیه بخش دوم تونلها و هماهنگی و یکپارچگی مسیر توسعه شرقی خط 4 به طول 11 کیلومتر.

پ- هواکش‌های میان‌تونلی مترو

  • طراحی و نظارت 23 هواکش میان تونلی خط 2 کرج شامل طراحی مراحل اول ، دوم و   نظارت سازه نگهبان و سازه اصلی 23 هواکش میان تونلی در خط 2 کرج 
 
 

پروژه های اقامتی، خدماتی، اداری ، تجاری و آموزشی

  •  مرکز آموزش فنی و حرفه ای گرمه، مطالعات طراحی ، نظارت بر مقاوم سازی پی و بستر سوله
  • سوله ورزشی اسفیدان ، خدمات مرحله اول تحلیل آسیب پذیری جهت بهسازی پی و اسکلت